Poznaj i zapobiegaj ryzyku podczas pracy w warsztacie samochodowym

Pracownik warsztatu samochodowego jest narażony na różne niebezpieczne substancje i mieszaniny (np. spaliny, dymy spawalnicze, rozpuszczalniki, farby, kleje, oleje silnikowe). W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony zdrowia pracowników, należy ocenić ryzyko zawodowe stwarzane przez czynniki chemiczne, zapobiegać zagrożeniom i kontrolować ryzyko.

Ryzyko pracy w warsztacie samochodowym

Czynności, jakie powinien podjąć pracodawca, aby ocenić ryzyko zawodowe i mu przeciwdziałać:

 1. Zidentyfikować zagrożenia i ocenić ryzyko związane z prowadzonymi pracami.

 2. Podjąć niezbędne środki i działania zapobiegawcze oraz ochronne.

 3. Sprawdzić skuteczność zastosowanych środków i ustalić, czy nie wystąpiły w procesie pracy nowe zagrożenia.


Środki zapobiegawcze - mogą to być środki ochrony zbiorowej (zastosowanie m.in. specjalnych rozwiązań technicznych w miejscu pracy), indywidualnej lub właściwa organizacja pracy.


Organizacja pracy - eliminacja lub zmniejszenie ryzyka poprzez właściwe magazynowanie produktów i materiałów, zmniejszenie czasu narażenia każdego pracownika, zmniejszenie liczby pracowników narażonych.


Środki ochrony indywidualnej np. maski, rękawice, okulary, obuwie ochronne - są zawsze rozwiązaniem dodatkowym lub uzupełniającym. Należy je stosować w sytuacji, jeżeli zagrożeniu nie można przeciwdziałać w inny sposób.


NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE / MIESZANINY


A. Izocyjanianowy utwardzacz - składnik niektórych farb wodnych i niemal wszystkich lakierów powodujący ostrą i nieuleczalną astmę.

Największe narażenie na izocyjaniany występuje przy malowaniu natryskowym i czyszczenia pistoletów natryskowych.


W celu uniknięcia narażenia należy:

 • pracować w komorach malarskich wyposażonych w odpowiednią wentylację, powinno w nich być podciśnienie, co będzie zapobiegać wydostawaniu się mgły farby poza komorę,

 • stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej odpowiednie do występującego zagrożenia, w tym sprzęt ochrony układu oddechowego (np. półmaski lub maski ochronne).


B. Spaliny samochodowe - działają drażniąco na oczy i układ oddechowy, wdychanie ich stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, ponieważ zawierają tlenek węgla. Długotrwałe narażenie na spaliny pochodzące z oleju napędowego, szczególnie niebieski lub czarny dym, może powodować kaszel i uczucie duszności, a powtarzające się narażenie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór płuc.


W celu uniknięcia narażenia należy:

 • zapewnić skuteczną wentylację w pomieszczeniu pracy poprzez zainstalowanie miejscowych wyciągów spalin, szczególnie podczas pracy w kanale.


C. Dymy spawalnicze - powstają podczas spawania, cięcia lub lutowania metali i powodują uczucie suchości w gardle, kaszel, ucisk w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Długotrwałe narażenie na szkodliwe dymy i gazy spawalnicze może spowodować zmiany w płucach.


W celu uniknięcia narażenia należy:

 • zapewnić miejscowe wyciągi,

 • wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.


D. Oleje silnikowe - częsty i/lub długotrwały kontakt z zużytymi olejami silnikowymi może powodować choroby skóry, w tym stany zapalne lub nowotwory.


W celu uniknięcia narażenia należy:

 • unikać niepotrzebnego kontaktu z zużytymi olejami silnikowymi,

 • dbać o higienę osobistą,

 • nosić odpowiednią odzież ochronną, która powinna być regularnie prana i zmieniana,

 • teren zakładu wraz z jego wyposażeniem powinien być regularnie sprzątany, przynajmniej po każdym dniu pracy.


E. Rozpuszczalniki

Niektóre sporządzone są na bazie wody, ale wiele rozpuszczalników zawiera w swoim składzie niebezpieczne składniki. Najczęściej stosowane jako środek do czyszczenia części samochodowych. Częsty lub długotrwały kontakt z nimi może pozbawić skórę warstwy ochronnej i powodować zapalenie skóry. Niebezpieczne może być również wdychanie par rozpuszczalników.


W celu uniknięcia narażenia należy:

 • zawsze, gdy to możliwe, zastępować niebezpieczne produkty mniej niebezpiecznymi lub niestwarzającymi zagrożenia,

 • pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, wyposażonych w system wyciągów,

 • wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zapewnić stosowanie wyciągów miejscowych,

 • nosić odpowiednie do zagrożenia rękawice, aby uniknąć ryzyka powstania zapalenia skóry,

 • zawsze, gdy to konieczne, nosić maskę ochronną.

Środki ochrony indywidualnej podczas prac są niezbędne

MAGAZYNOWANIE

 • należy zapewnić właściwe magazynowanie i przechowywanie chemikaliów,

 • upewnić się, że właściwości chemikaliów pozwalają na ich wspólne składowanie,

 • przechowywać zawsze zamknięte pojemniki, z dala od słońca i wszelkich źródeł zapłonu, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odpowiedniej temperaturze,

 • upewnić się, że podłoga magazynu jest nienasiąkliwa, a magazyn ma tacę zabezpieczającą przed rozlaniem chemikaliów,

 • upewnić się, że wszystkie opakowania są prawidłowo oznakowane,

 • zapewnić dostęp do informacji z kart charakterystyki wszystkim użytkownikom magazynu.


DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH


Podczas dostawy chemikaliów należy:

 • zidentyfikować produkt i uwzględnić go w wykazie niebezpiecznych substancji i mieszanin stosowanych w zakładzie,

 • sprawdzić stan opakowań (pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub brakujących etykiet),

 • zapoznać się z informacjami na etykietach,

 • zapoznać się z kartami charakterystyki dołączonymi do produktów.


Etykiety powinny być czytelne i zawierać następujące informacje:

 • nazwę produktu,

 • nazwę producenta,

 • nazwę importera lub dystrybutora,

 • informacje o zagrożeniach,

 • informacje o środkach bezpieczeństwa,

 • piktogramy lub symbole identyfikujące zagrożenia związane z danym produktem.

Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów

Karta charakterystyki - pozwala sprawdzić, czy używany produkt zawiera niebezpieczne substancje chemiczne, pomaga w ocenie zagrożeń dla zdrowia oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom stosującym dany produkt. Dostarczając niebezpieczną substancję, a nawet przed dostawą, każdy producent, importer i/lub dystrybutor musi przekazać dalszemu użytkownikowi kartę charakterystyki zawierającą informacje niezbędne do ochrony życia ludzkiego oraz środowiska. Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, należy zwrócić się o jej właściwą wersję do producenta lub dystrybutora.

Źródła zagrożenia i skutki niebezpiecznych produktów stosowanych w warsztacie samochodowym

#ryzykopracwwarsztaciesamochodowym

Wkrótce
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
Najnowsze posty