Poznaj i zapobiegaj ryzyku podczas pracy w warsztacie samochodowym

August 3, 2017

Pracownik warsztatu samochodowego jest narażony na różne niebezpieczne substancje i mieszaniny (np. spaliny, dymy spawalnicze, rozpuszczalniki, farby, kleje, oleje silnikowe). W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony zdrowia pracowników, należy ocenić ryzyko zawodowe stwarzane przez czynniki chemiczne, zapobiegać zagrożeniom i kontrolować ryzyko.

Czynności, jakie powinien podjąć pracodawca, aby ocenić ryzyko zawodowe i mu przeciwdziałać:

 1. Zidentyfikować zagrożenia i ocenić ryzyko związane z prowadzonymi pracami.

 2. Podjąć niezbędne środki i działania zapobiegawcze oraz ochronne.

 3. Sprawdzić skuteczność zastosowanych środków i ustalić, czy nie wystąpiły w procesie pracy nowe zagrożenia.

 

Środki zapobiegawcze - mogą to być środki ochrony zbiorowej (zastosowanie m.in. specjalnych rozwiązań technicznych w miejscu pracy), indywidualnej lub właściwa organizacja pracy.

 

Organizacja pracy - eliminacja lub zmniejszenie ryzyka poprzez właściwe magazynowanie produktów i materiałów, zmniejszenie czasu narażenia każdego pracownika, zmniejszenie liczby pracowników narażonych.

 

Środki ochrony indywidualnej np. maski, rękawice, okulary, obuwie ochronne - są zawsze rozwiązaniem dodatkowym lub uzupełniającym. Należy je stosować w sytuacji, jeżeli zagrożeniu nie można przeciwdziałać w inny sposób.

 

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE / MIESZANINY

 

A. Izocyjanianowy utwardzacz - składnik niektórych farb wodnych i niemal wszystkich lakierów powodujący ostrą i nieuleczalną astmę.

Największe narażenie na izocyjaniany występuje przy malowaniu natryskowym i czyszczenia pistoletów natryskowych.

 

W celu uniknięcia narażenia należy:

 • pracować w komorach malarskich wyposażonych w odpowiednią wentylację, powinno w nich być podciśnienie, co będzie zapobiegać wydostawaniu się mgły farby poza komorę, 

 • stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej odpowiednie do występującego zagrożenia, w tym sprzęt ochrony układu oddechowego (np. półmaski lub maski ochronne).

 

B. Spaliny samochodowe - działają drażniąco na oczy i układ oddechowy, wdychanie ich stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, ponieważ zawierają tlenek węgla. Długotrwałe narażenie na spaliny pochodzące z oleju napędowego, szczególnie niebieski lub czarny dym, może powodować kaszel i uczucie duszności, a powtarzające się narażenie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór płuc. 

 

W celu uniknięcia narażenia należy:

 • zapewnić skuteczną wentylację w pomieszczeniu pracy poprzez zainstalowanie miejscowych wyciągów spalin, szczególnie podczas pracy w kanale.

 

C. Dymy spawalnicze - powstają podczas spawania, cięcia lub lutowania metali i powodują uczucie suchości w gardle, kaszel, ucisk w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Długotrwałe narażenie na szkodliwe dymy i gazy spawalnicze może spowodować zmiany w płucach. 

 

W celu uniknięcia narażenia należy:

 • zapewnić miejscowe wyciągi,

 • wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

 

D. Oleje silnikowe - częsty i/lub długotrwały kontakt z zużytymi olejami silnikowymi może powodować choroby skóry, w tym stany zapalne lub nowotwory.

 

W celu uniknięcia narażenia należy:

 • unikać niepotrzebnego kontaktu z zużytymi olejami silnikowymi,

 • dbać o higienę osobistą,

 • nosić odpowiednią odzież ochronną, która powinna być regularnie prana i zmieniana,

 • teren zakładu wraz z jego wyposażeniem powinien być regularnie sprzątany, przynajmniej po każdym dniu pracy.

 

E. Rozpuszczalniki

Niektóre sporządzone są na bazie wody, ale wiele rozpuszczalników zawiera w swoim składzie niebezpieczne składniki. Najczęściej stosowane jako środek do czyszczenia części samochodowych. Częsty lub długotrwały kontakt z nimi może pozbawić skórę warstwy ochronnej i powodować zapalenie skóry. Niebezpieczne może być również wdychanie par rozpuszczalników. 

 

W celu uniknięcia narażenia należy:

 • zawsze, gdy to możliwe, zastępować niebezpieczne produkty mniej niebezpiecznymi lub niestwarzającymi zagrożenia,

 • pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, wyposażonych w system wyciągów,

 • wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zapewnić stosowanie wyciągów miejscowych,

 • nosić odpowiednie do zagrożenia rękawice, aby uniknąć ryzyka powstania zapalenia skóry,

 • zawsze, gdy to konieczne, nosić maskę ochronną.

MAGAZYNOWANIE

 • należy zapewnić właściwe magazynowanie i przechowywanie chemikaliów,

 • upewnić się, że właściwości chemikaliów pozwalają na ich wspólne składowanie,

 • przechowywać zawsze zamknięte pojemniki, z dala od słońca i wszelkich źródeł zapłonu, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odpowiedniej temperaturze,

 • upewnić się, że podłoga magazynu jest nienasiąkliwa, a magazyn ma tacę zabezpieczającą przed rozlaniem chemikaliów,

 • upewnić się, że wszystkie opakowania są prawidłowo oznakowane,

 • zapewnić dostęp do informacji z kart charakterystyki wszystkim użytkownikom magazynu.

 

DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

 

Podczas dostawy chemikaliów należy:

 • zidentyfikować produkt i uwzględnić go w wykazie niebezpiecznych substancji i mieszanin stosowanych w zakładzie,

 • sprawdzić stan opakowań (pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub brakujących etykiet),

 • zapoznać się z informacjami na etykietach,

 • zapoznać się z kartami charakterystyki dołączonymi do produktów.

 

Etykiety powinny być czytelne i zawierać następujące informacje:

 • nazwę produktu,

 • nazwę producenta,

 • nazwę importera lub dystrybutora,

 • informacje o zagrożeniach,

 • informacje o środkach bezpieczeństwa,

 • piktogramy lub symbole identyfikujące zagrożenia związane z danym produktem. 

Karta charakterystyki - pozwala sprawdzić, czy używany produkt zawiera niebezpieczne substancje chemiczne, pomaga w ocenie zagrożeń dla zdrowia oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom stosującym dany produkt. Dostarczając niebezpieczną substancję, a nawet przed dostawą, każdy producent, importer i/lub dystrybutor musi przekazać dalszemu użytkownikowi kartę charakterystyki zawierającą informacje niezbędne do ochrony życia ludzkiego oraz środowiska. Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, należy zwrócić się o jej właściwą wersję do producenta lub dystrybutora.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wkrótce

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Najnowsze posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Tagi
Śledź NAS
 • Facebook Basic Square

© 2020 by Zagłębie BHP

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ilość wejść

REGULAMIN sklepu

Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45