Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki

Masz wątpliwości, co do postępowania w razie wypadku ucznia? Sięgnij po Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.).


Pracownik szkoły lub placówki, który został poinformowany o wypadku ucznia, powinien niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.


Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki zawiadamia niezwłocznie o każdym wypadku ucznia:

 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

 • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • społecznego inspektora pracy,

 • organ prowadzący szkołę lub placówkę,

 • radę rodziców,

 • prokuratora i kuratora oświaty, w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego,

 • państwowego inspektora sanitarnego, w razie wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia.


W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób wymienionych powyżej, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.


Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.


Członkowie zespołu powypadkowego, których powołuje dyrektor, przeprowadzają postępowanie powypadkowe i sporządzają dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia).


W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.


Z treścią protokołu powypadkowego zaznajamia się:

 • poszkodowanego pełnoletniego,

 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.


Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).


W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego ww. osoby mogą złożyć przewodniczącemu zespołu ustne lub pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu, które rozpatruje organ prowadzący.


Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.


Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce.


Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół doręcza się na ich wniosek.


Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.


Rejestr wypadków (który stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia) prowadzi dyrektor.

Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

#wypadekucznia

Wkrótce
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
Najnowsze posty