Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista zdrowia publicznego

Kod: 221268

Synteza: Rozpoznaje i podejmuje działania obejmujące ochronę, promocję i poprawę zdrowia populacji jako całości oraz podnosi stan zdrowia społeczności; promuje działania zapobiegawcze i edukację w zakresie zdrowia publicznego oraz kształtowania opinii o socjoekonomicznych determinantach zdrowia, czynnikach ryzyka zdrowotnego i chorób w ujęciu wielosektorowym i interdyscyplinarnym.

Zadania zawodowe:

 • ocena stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz pojęte badania terenowe; 
 • ocena poszczególnych czynników środowiskowych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej populacji lub jej części;
 • określanie zespołów czynników warunkujących zachowanie zdrowia jednostki i populacji oraz promowanie opracowywania projektów programów profilaktycznych na każdym szczeblu kształtowania polityki zdrowotnej;
 • planowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji (promocja zdrowia, programy profilaktyczne, inicjowanie działań instytucjonalnych);
 • kierowanie środkami finansowymi opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych;
 • uczestniczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w oparciu o współczesną wiedzę medyczną, stan nauk społecznych i zarządzanie;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia; 
 • kierowanie zakładami opieki zdrowotnej wszystkich szczebli w oparciu o rachunek ekonomiczny i współczesne techniki marketingu i zarządzania;
 • pełnienie funkcji kierowniczych i nadzorczych na wszystkich szczeblach zarządzania w zakresie ustroju ochrony zdrowia i w placówkach działających na rzecz ochrony zdrowia;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista zdrowia publicznego

zł45.00Cena