Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej

Kod: 221264

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wymagające przetaczania (transfuzji) krwi i jej preparatów, prowadzi działania profilaktyczne i lecznicze związane z niepożądanymi następstwami krwiolecznictwa (biochemicznymi, serologicznymi, bakteriologicznymi, immunologicznymi i innymi), nadzoruje pobieranie krwi, przygotowanie, przechowywanie i stosowanie krwi i środków krwiopochodnych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przenoszonym drogą krwi.

Zadania zawodowe:

 • badanie ogólne chorych ukierunkowane na problemy związane z leczeniem krwią i środkami krwiopochodnymi i krwiodawstwem;
 • nawiązywanie kontaktu z krwiodawcami i krwiobiorcami, zapewnianie sobie ich współpracy, wyjaśnianie techniki przeprowadzania zabiegów pobierania i transfuzji krwi, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • przeprowadzanie lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem krwi (krwiodawstwem), kwalifikowanie (selekcja) krwiodawców, systematyczna kontrola ich przydatności, eliminowanie osób zarażonych wirusem HIV lub żółtaczki, kiłą, malarią i innymi chorobami przenoszonymi drogą krwi;
 • kwalifikowanie biorców i dawców krwi i preparatów krwiopochodnych (masa krwinkowa lub płytkowa, osocze i inne), nadzór nad oznaczaniem grup i podgrup krwi, typowanie tkankowe u chorych zakwalifikowanych do przeszczepów i inne;
 • wykonywanie, przy udziale innych specjalistów i techników oraz za pomocą odpowiedniej aparatury, badań hematologicznych krwi (biochemicznych, serologicznych, bakteriologicznych, immunologicznych i innych), preparatów krwiopochodnych, szpiku i innych tkanek, w celu oznaczenia ich cech biologicznych i innych właściwości wymaganych od leku;
 • nadzór nad przechowywaniem krwi i preparatów krwiopochodnych, okresowa kontrola ich ważności i przydatności jako leku;
 • wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, pobieranie szpiku, wykonywanie wstrzyknięć, wenesekcji, transfuzji i innych zabiegów;
 • interpretacja i ocena przeprowadzonych badań laboratoryjnych (hematologicznych);
 • formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie, we współpracy z innymi specjalistami, krwią i jej pochodnymi oraz szpikiem: chorób krwi i układu krwiotwórczego, choroby popromiennej, wstrząsu, oparzeń oraz chorych z przeszczepami tkankowymi i innych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej z zakresu transfuzjologii klinicznej, dotyczącej dawców i biorców oraz pobierania, przygotowywania i stosowania krwi i jej pochodnych;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów klinicznych, epidemiologicznych, administracyjnych, ekonomicznych i sądowych.

Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej

zł45.00Cena