Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej

Kod: 221263

Synteza: Zapobiega zagrożeniom toksykologicznym, rozpoznaje zagrożenia i zatrucia ostre i przewlekłe lekami, truciznami przemysłowymi i środowiskowymi, wykrywa środki toksyczne, prowadzi działania oświatowe i profilaktyczne w stanach zagrożenia toksykologicznego, udziela konsultacji leczniczych w przypadkach zatruć, prowadzi badania epidemiologiczne i gromadzi informacje o zatruciach, wykonuje ekspertyzy toksykologiczne do celów administracyjnych i prawnych.

Zadania zawodowe:

 • określanie przyczyn zatruć (diagnostyka) na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, wyników badań dodatkowych (laboratoryjnych), wywiadów środowiskowych, danych epidemiologicznych i innych informacji oraz badania toksykologicznego;
 • przeprowadzanie badań epidemiologicznych, ukierunkowanych na wykrywanie zagrożeń toksykologicznych;
 • wykrywanie i oznaczanie jakościowe i ilościowe trucizn organicznych i nieorganicznych oraz leków i innych substancji toksycznych w płynach ustrojowych, tkankach i środowisku życia człowieka;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe hematologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • interpretację i ocenę wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych) w zestawieniu z wynikiem badań toksykologicznych;
 • formułowanie rozpoznania toksykologicznego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych, możliwych powikłań i prognozy;
 • ustalanie leczenia (wspólnie z lekarzem klinicystą);
 • udzielanie pierwszej pomocy, organizowanie transportu do ośrodka leczenia zatruć;
 • prowadzenie dokumentacji toksykologicznej;
 • odbywanie konsultacji toksykologicznych dla innych specjalności medycznych;
 • prowadzanie działań oświatowych i profilaktycznych w przypadku zagrożeń przewlekłymi zatruciami lekami, truciznami przemysłowymi, środowiskowymi i innymi;
 • wykonywanie ekspertyz toksykologicznych i sądowo-toksykologicznych, przygotowywanie opinii, świadectw i orzeczeń;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej

zł45.00Cena