Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA SEKSUOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista seksuologii

Kod: 221262

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy zaburzenia związane ze sferą seksualną człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do zapobiegania tym zaburzeniom.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na zaburzenia czynności płciowych oraz na towarzyszące im naruszenie więzi partnerskiej, zwłaszcza w sferze kontaktu emocjonalnego;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, sperma i inne) na badania laboratoryjne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych (testów diagnostycznych);
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób i zaburzeń seksualnych, takich jak: nerwice płciowe, zaburzenia seksualne wieku dziecięcego i młodzieży, zaburzenia na tle hormonalnym, neurologicznym, anatomicznym oraz będące następstwem innych chorób somatycznych i psychicznych;
 • udzielanie porad dotyczących: konfliktów małżeńskich (partnerskich) na tle seksualnym, planowania rodziny, antykoncepcji, zapłodnienia, niepłodności, dewiacji seksualnych i innych problemów współżycia obu płci, a także problemów wynikających z dysharmonii w kształtowaniu więzi partnerskich;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków dla celów cywilno-karnych;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom sfery seksualnej;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista seksuologii

zł45.00Cena