Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

Kod: 221260

Synteza: Rozpoznaje i leczy zaburzenia sprawności różnych narządów i układów, będące następstwem chorób organicznych, wad, urazów, zabiegów chirurgicznych i z innych przyczyn, posługując się odpowiednią aparaturą i różnymi metodami i technikami rehabilitacyjnymi oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania inwalidztwu.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe w celu określenia potrzeb i zakresu rehabilitacji oraz kontroli i oceny jej postępów;
 • nawiązywanie kontaktu z chorym w celu zapewnienia jego współpracy w procesie rehabilitacji;
 • pozyskiwanie informacji o chorym i współpraca z lekarzem leczącym schorzenia podstawowe;
 • przeprowadzanie prób (testów) czynnościowych, informujących o sprawności poszczególnych narządów i układów (ergometrii, spirometrii, tonometrii, ekg, monitorowania holterowskiego serca, badań elektrodiagnostycznych układu mięśniowo-nerwowego i innych);
 • interpretacja i ocena wykonanych testów czynnościowych;
 • planowanie leczenia rehabilitacyjnego z uwzględnieniem różnych typów rehabilitacji, w tym: medycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej;
 • leczenie rehabilitacyjne wszystkich chorób, zapewniające koordynację fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej, prowadzone we współpracy z innymi specjalistami, zwłaszcza z specjalistami rehabilitacji ruchowej;
 • nadzorowanie przekwalifikowania zawodowego i adaptacji do samodzielnego życia osób o niskiej sprawności układu krążenia, oddechowego, trawiennego, narządu ruchu i innych (między innymi chorych po resekcji płuc, operacjach serca, ze sztucznym odbytem, protezami kończyn, uszkodzeniami układu nerwowego i innymi);
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, wniosków sanatoryjnych, wniosków na sprzęt rehabilitacyjny i inwalidzki, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie orzeczeń do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

zł45.00Cena