Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej

Kod: 221259

Synteza: Rozpoznaje i różnicuje choroby nowotworowe, określa promienioczułość nowotworów, leczy je promieniowaniem jonizującym różnego typu (rentgenowskim, radioizotopami, z akceleratorów cząstek) za pomocą odpowie- dniej aparatury oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym i ubocznym skutkom promieniowania jonizującego.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych ukierunkowane na diagnostykę i terapię chorób nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego;
 • interpretowanie i ocena wyników badań dodatkowych związanych z diagnostyką onkologiczną: biochemicznych, histopatologicznych, usg, radiologicznych, scyntygraficznych, tomograficznych, NRM i innych;
 • nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym i jego rodziną, celem uzyskania współpracy w leczeniu, wyjaśnianie celu, potrzeby i możliwych skutków leczenia promieniowaniem jonizującym, łagodzenie niepokoju chorego i jego rodziny, zachęcanie do wytrwałości;
 • wybór metody leczenia (teleradioterapia, stosowanie radioizotopów miejscowo i ogólnie), dobieranie indywidualne dawek promieniowania, nadzór nad ekspozycją;
 • kontrolowanie zasad ochrony radiologicznej chorych i personelu;
 • leczenie niepożądanych skutków napromieniania i powikłań po leczeniu energią promienną;
 • kojarzenie radioterapii z innymi metodami leczenia choroby nowotworowej (chemioterapią, leczeniem chirurgicznym) we współpracy z innymi specjalistami medycznymi;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
 • przygotowywanie opinii, orzeczeń i świadectw lekarskich dla celów administracyjno-prawnych;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej

zł45.00Cena