Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Kod: 221257

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy zaburzenia psychiczne, nerwice, upośledzenia umysłowe i inne choroby psychiczne wieku rozwojowego oraz uzależnienia (lekomanie, narkomanie, alkoholizm, nikotynizm) i inne formy nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom psychicznym.

Zadania zawodowe:

 • badanie psychiatryczne umożliwiające postawienie rozpoznania lub kontroli i oceny stanu psychicznego dziecka;
 • nawiązywanie bliskiego kontaktu z chorym, jego rodziną i otoczeniem w celu zapewnienia współpracy w leczeniu;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (szkoła, dom, inne) umożliwiających uzyskanie dodatkowych informacji o dziecku;
 • kierowanie pacjentów na badania dodatkowe (uzupełniające) oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • przeprowadzanie prób (testów) sprawności psychicznej w dziedzinach: poznawczej, psychoruchowej i oceny dojrzałości sfery afektywnej;
 • wykonywanie badań neurologicznych i eeg;interpretacja i ocena wyników wykonanych badań dodatkowych (pomocniczych);
 • formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdo- podobnych (różnicowych);
 • leczenie metodami niezabiegowymi (farmakoterapia, psychoterapia, hipnoza, elektroterapia, stany hipoglikemiczne, terapia zajęciowa, muzykoterapia i inne) zaburzeń psychicznych i zespołów psychoorganicznych, upośledzenia umysłowego, nerwic, uzależnień oraz innych chorób psychicznych i zespołów nieprzystosowania społecznego;
 • wykonywanie wstrzyknięć, zgłębnikowanie żołądka, cewnikowanie pęcherza moczowego i wykonywanie innych pokrewnych zabiegów diagnostyczych i leczniczych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • kierowanie działaniami zespołowymi w sytuacjach zagrażających otoczeniu i wymagających opanowania agresji chorego psychicznie;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom psychicznym dzieci i młodzieży;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

zł45.00Cena