Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA ONKOLOGII KLINICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista onkologii klinicznej

Kod: 221249

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy systemowo chorych na nowotwory złośliwe w skojarzeniu z innymi metodami leczniczymi, planuje i nadzoruje rehabilitację chorych po leczeniu systemowym, ocenia jakość życia tych chorych oraz podejmuje działania zapobiegawcze (profilaktyka pierwotna i wtórna) w zakresie zapadalności na choroby nowotworowe oraz działania na rzecz promocji zdrowia.

Zadania zawodowe:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznawanie chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem badania okulistycznego, laryngologicznego i neurologicznego;
 • ocena i interpretacja wyników badań laboratoryjnych istotnych dla diagnostyki chorób nowotworowych (morfologii krwi, biochemicznych badań krwi, koagulogenezy, posiewu, poziomu markerów surowiczych, badań radiologicznych, immunologicznych, scyntygraficznych, cytologicznych i histopatologicznych);
 • pobieranie materiału do badań cytologicznych i histologicznych, szpiku, wykonywanie nakłuć jam ciała i nakłucia lędźwiowego;
 • przeprowadzanie diagnostyki różnicowej chorób nowotworowych;
 • wykonywanie nakłuć odbarczających oraz podawanie leków miejscowo i dokanałowo;
 • planowanie leczenia systemowego wraz z elementami leczenia skojarzonego z uwzględnieniem indywidualnej modyfikacji tego leczenia, szczególnie w aspekcie działań niepożądanych;
 • planowanie i nadzorowanie rehabilitacji chorych na nowotwory po leczeniu systemowym, z uwzględnieniem jakości życia tych chorych, kierowanie do leczenia uzdrowiskowego i szpitalnego;
 • udzielanie doraźnej pomocy oraz prowadzenie restytucji w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia; 
 • orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby, potrzebie rehabilitacji uprawnionego do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz o niepełnosprawności chorych na nowotwory;
 • przeprowadzanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, zwolnień lekarskich;
 • opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich; 
 • współpraca z podległym personelem medycznym, wykonującym badania pomocnicze i prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista onkologii klinicznej

zł45.00Cena