Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej

Kod: 221245

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o dużym znaczeniu społecznym, jak drgawki i padaczka, dziecięce porażenie mózgowe, choroby nerwowo- mięśniowe, choroby metaboliczne, upośledzenie umysłowe. Podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu nerwowego.

Zadania zawodowe:

 • badanie neurologiczne chorych podmiotowe i przedmiotowe (w tym ocena dna oka i ciśnienia tętniczego);
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną; wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju i koordynacja procesu rewalidacji chorych wymagających opieki wielospecjalistycznej;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, pmr i inne) na badania biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne, molekularne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe: USG, RTG, TK, MR, MRS, SPECT i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych układu nerwowego (np. tilt test);
 • wykonywanie punkcji diagnostycznych i leczniczych (zwłaszcza punkcji lędźwiowej), wenesekcji, wstrzyknięć, zgłębnikowania żołądka i dwunastnicy, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
 • wykonywanie badań EEG (w tym wideo EEG), EMG, potencjałów wywołanych, przezczaszkowych przepływów naczyniowych, badań neuropsychologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonywanych badań dodatkowych;
 • formułowanie diagnozy i przeprowadzenie diagnostyki różnicowej;
 • leczenie chorób neurologicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem: padaczki, mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, chorób metabolicznych, zespołów bólowych (zwłaszcza bólów głowy), chorób metabolicznych, urazów głowy i udarów;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją pacjentów po przebytych ostrych procesach chorobowych w obrębie układu nerwowego oraz w przewlekłych schorzeniach neurologicznych;
 • owadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby i kart opieki ambulatoryjnej), wypisanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich dla opiekuna chorego dziecka;
 • zeprowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • zgotowanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa i sądownictwa;
 • uczniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu nerwowego (szczególnie wadom układu nerwowego, mózgowemu porażeniu dziecięcemu i padaczce);
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej

zł45.00Cena