Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej

Kod: 221240

Synteza: Rozpoznaje i różnicuje drobnoustroje będące czynnikami chorobotwórczmi dla człowieka (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki ), oznacza ich lekowrażliwość i ustala mechanizmy oporności na leki; uczestniczy w pracy zespołu terapeutycznego (racjonalna chemioterapia zakażeń) oraz zakażeń szpitalnych, (kontrola epidemiologiczna); podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznawanie chorób zakaźnych;
 • pobieranie materiału do badań bakteriologicznych;
 • przygotowanie podłoży mikrobiologicznych i ich kontrola;
 • diagnozowanie mikrobiologiczne na podstawie dostępnych technik (barwienie, badanie mikroskopowe, hodowla, badanie serologiczne, metody immunologiczne oraz metody biologii molekularnej);
 • oznaczanie lekowrażliwości drobnoustroju i mechanizmu odporności na leki;
 • prezentacja indywidualnej interpretacji klinicznej uzyskanych wyników badań bakteriologicznych, wirusologicznych, prazytologicznych i serologicznych w odniesieniu do chorego uwzględniając dane farmakologiczne i farmakoekonomiczne;
 • ocena skuteczności mikrobiologicznej środków dezynfekcyjnych, aseptyki i antyseptyki zabiegów i procedur oraz sterylizacji;
 • prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w zakładzie opieki zdrowotnej i opracowywanie planu likwidacji epidemii;
 • prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań i ich archiwizacja;
 • opracowywanie opinii i orzeczeń lekarskich dla celów postępowania epidemiologicznego i sądownictwa; 
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania zakażeniom drobnoustrojami chorobotworczymi;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzenie reanimacji;
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych specjalności medycznych;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej

zł45.00Cena