Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY TRANSPORTU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny transportu

Kod: 221239

Synteza: Prowadzi badania profilaktyczne; ocenia ryzyko zawodowe i wielkość ekspozycji związanych z różnymi środkami transportu; prowadzi orzecznictwo dotyczące wykonywaniem pracy w różnych środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego albo z prowadzeniem lub uczestniczeniem w transporcie w tym zakresie; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom związanym z wykonywaniem pracy lub uczestnictwem w różnych formach transportu.

Zadania zawodowe:

 • ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z transportem powietrznym: wysiłkiem fizycznym w hypoksji i podcisnieniu, wpływem nagłych przyspieszeń, nagłych dekompresji, zaburzeń tremoregulacji, hałasem, promieniowaniem mikrofalowym działaniem silnych pól elektromagnetycznych, chronobiologią;
 • ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z transportem lądowym: ekspozycją zawodową pracowników, czynników istotnie wpływających na kierowanie pojazdami, w tym ponoszonym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem ruchu i innych; 
 • ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z transportem morskim: warunkami bytowania na statkach i w portach, ekspozycja zawodową na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne na statkach, warunkami pracy pod wodą, chorobą dekompresyjną, chorobą morską i innymi;
 • badanie przedmiotowe i podmiotowe ukierunkowane na występowanie zaburzeń związanych z pracą lub uczestnictwem w rozmaitych formach transportu oraz przebywaniem w strefach klimatu tropikalnego;
 • ustalanie zagrożeń i szkodliwych następstw związanych z przebywaniem w odmiennych warunkach klimatycznych: wpływem klimatu tropikalnego na zachorowalność i chorobowość, warunkami fizjologicznymi i psychologicznymi pracy w tropiku oraz wpływem podróży na stan zdrowia (aklimatyzacją, zachorowalnością na choroby zakaźne tropikalne, higieną podroży, wypadkowością w podróży, aspektem zdrowotnym i higienicznym turystyki kwalifikowanej);
 • ocena stanowiska pracy i wpływu środowiska na stan zdrowia osoby pracującej w danych warunkach;
 • prowadzenie badań diagnostycznych i prób czynnościowych narządów i układów;
 • kierowanie pacjentów na badania dodatkowe, radiologiczne. izotopowe oraz na konsultacje do innych specjalistów;
 • kierowanie materiału biologicznego, na badania biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne i inne;
 • orzekanie o przydatności zawodowej na stanowisko pracy w konkretnych warunkach ekspozycji zawodowej i środowisku;
 • orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnieniu do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy lub w gospodarstwie rolnym oraz niepłnosprawności z powodu chorób związanych z pracą w środkach transportu lub uczestnictwem w transporcie albo przebywaniem inne strefie klimatycznej;
 • określanie parametrów stanu zdrowia populacji objętej opieką profilaktyczną;
 • diagnozowanie i leczenie chorób zawodowych występujących w warunkach narażenia zawodowego związanego z transportem powietrznym, lądowym i morskim;
 • udział w opracowaniu programów promocji zdrowia w warunkach zatrudnienia w środkach transportu ,uczestnictwa w transporcie, oraz przebywania w środowisku innej strefy klimatycznej;
 • udział w działaniach dotyczących zapobiegania zachorowalności i wypadkowości w warunkach zatrudnienia w środkach transportu;
 • inne zadania objęte specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny pracy.

Lekarz – specjalista medycyny transportu

zł45.00Cena