Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej

Kod: 221236

Synteza: Sprawuje opiekę nad chorymi (wszystkie grupy wiekowe w rodzinie) w określonej populacji, w swoim gabinecie i w domu pacjenta, stawia odpowiednio wcześnie diagnozę pozwalającą na leczenie lub skierowanie do specjalisty; wykonuje badania, jak: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie tętna obwodowego i osłuchiwanie dużych naczyń, badanie tętna płodu, badanie per rectum, cewnikowanie pęcherza, wstępna ocena dna oka; udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; podejmuje działania zmierzające do zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Zadania zawodowe:

 • badania i porady lekarskie;
 • leczenie;
 • udzielanie porad w zakresie rehabilitacji domowej;
 • internistyczna opieka nad kobietą ciężarną; opieka nad noworodkiem;
 • przeprowadzanie podstawowych badań i terapii psychologicznej;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej; prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;
 • prowadzenie działalności zapobiegającej patologiom społecznym;
 • przeprowadzanie szczepień ochronnych;
 • opieka medyczna nad niepełnosprawnymi;
 • ambulatoryjne leczenie bólu przewlekłego;
 • opieka paliatywna w warunkach domowych;
 • orzekanie o stanie zdrowia i niezdolności do pracy oraz wydawanie skierowań, opinii i zaświadczeń według zasad obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (zasiłki, renty itp.);
 • kierowanie na niezbędne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne;
 • czynna koordynacja i nadzór nad przebiegiem leczenia specjalistycznego;
 • kwalifikacja i kierowanie do leczenia sanatoryjnego;
 • zalecania opieki pielęgniarskiej w zakresie środowiskowym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej

zł45.00Cena