Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista medycyny pracy

Kod: 221234

Synteza: Sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakładzie pracy oraz nadzór nad warunkami i organizacją pracy, nadzoruje prawidłowość zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zawodowym.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników: wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych, w celu ujawnienia przeciwwskazań do podjęcia pracy i skutków narażenia na szkodliwości środowiska pracy;
 • badanie kwalifikacji zdrowotnych i nadzór nad warunkami pracy osób zatrudnionych, uczniów odbywających praktykę zawodową, niepełnosprawnych i kobiet ciężarnych;
 • ocena warunków mikroklimatycznych oraz ocena stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym statycznym i dynamicznym na stanowiskach pracy;
 • ocena jakości środowiska pracy i stopnia narażenia pracowników na wpływ szkodliwych czynników środowiskowych oraz formułowanie wniosków profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych tych czynników i do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;
 • rozpoznawanie i leczenie chorób zawodowych, zespołów objawowych i dolegliwości związanych z wykonywaniem określonego zawodu (pracy) lub wynikających z pozostawania w danym środowisku pracy;
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków i nagłych zachorowań w miejscu pracy;
 • inicjowanie i nadzorowanie rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej pracowników;
 • prowadzenie szczepień ochronnych pracowników objętych opieką profilaktyczną;
 • analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stanu zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną;
 • dokonywanie analiz i ocena bezpieczeństwa (dla zdrowia) nowo wprowadzonych lub modernizowanych technologii produkcyjnych, warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym i dynamicznym na stanowiskach pracy;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w zakładach pracy, prowadzenie szkoleń pracowników oraz odpowiednich służb pracodawców w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy;
 • współdziałanie z pracodawcami w zakresie planowania ilości pracy, organizacji stanowisk i warunków pracy, optymalnych z punktu widzenia wymogów higieny pracy, fizjologii pracy i ergonomii;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista medycyny pracy

zł45.00Cena