Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej

Kod: 221231

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy wrodzone i nabyte choroby układu krążenia u dzieci, kwalifikuje dzieci do zabiegów kardiochirurgicznych, sprawuje opiekę nad dziećmi po kardiologicznych zabiegach i interwencyjnych oraz po leczeniu operacyjnym wad serca, podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia.

Zadania zawodowe:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka ukierunkowane na choroby układu krążenia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia, zmniejszenie stresu emocjonalnego zarówno pacjenta jak i jego rodziny;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe i specjalistyczne: badania radiologiczne, ultrasonograficzne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne, badania izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych układu krążenia;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów zgodnie z kompetencjami lekarza pediatry;
 • wykonywanie badań układu krążenia: ekg, badań echokardiograficznych, próby wysiłkowej, 24- godzinnego zapisu EKG metodą Holtera i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalenie rozpoznania rodzaju patologii układu krążenia i przeprowadzenie diagnostyki różnicowej; 
 • leczenie chorób układu krążenia u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wad serca, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, kardiomiopatii, zawału serca, nadciśnienia tętniczego;
 • ustalenie wskazań i kwalifikowanie chorych do kardiologicznych zabiegów interwencyjnych i operacyjnych (we współpracy z kardiochirurgiem);
 • udzielenie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją dzieci po zabiegach operacyjnych serca;
 • prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia i prewencji kardiologicznej;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • udzielanie konsultacji lekarzom innych specjalności;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej

zł45.00Cena