Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA KARDIOCHIRURGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista kardiochirurgii

Kod: 221229

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy chirurgiczne choroby serca i wielkich naczyń krwionośnych, przeprowadza operacje na otwartym sercu z zastosowaniem aparatury do krążenia pozaustrojowego, operacje protetyczne, wszczepianie sztucznych i biologicznych zastawek, naczyń, operacje pomostowania aortowo-wieńcowego, wad wrodzonych serca i inne oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia.

Zadania zawodowe:

 • badanie chirurgiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, z ukierunkowaniem na leczenie kardiochirurgiczne;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie na badania dodatkowe, przydatne w diagnostyce i terapii kardiochirurgicznej;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: hemodynamicznych, radiologicznych, tomograficznych, usg, scyntygraficznych;
 • leczenie chirurgiczne chorób serca i naczyń, jak: wady wrodzone i nabyte, niedrożność tętnic wieńcowych, zapalenie zaciskające osierdzia, nowotwory serca, tętniaki aorty i serca i inne;
 • zakładanie kardiostymulatorów wewnątrzsercowych;
 • prowadzenie krążenia pozaustrojowego i wspomaganego;
 • wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych tętnic i żył, jamy opłucnej i worka osierdziowego, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
 • udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, leczenie wstrząsu kardiogennego;
 • prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, karta krążenia pozaustrojowego, pooperacyjna, karta poradniana);
 • prowadzenie konsultacji kardiochirurgicznych i angiochirurgicznych;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista kardiochirurgii

zł45.00Cena