Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA GERIATRII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista geriatrii

Kod: 221224

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy metodami niechirurgicznymi choroby występujące w populacji ludzi starych (choroby metaboliczne, nowotworowe, naczyniowe), ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki powikłań; prowadzi rehabilitację po tych powikłaniach, leczy chorych przewlekle i w stanach terminalnych; organizuje pomoc medyczną i społeczną osobom niepełnosprawnym oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przewlekłym.

Zadania zawodowe:

 • badanie internistyczne chorych podmiotowe i przedmiotowe, z ukierunkowaniem na problemy i patologie częste w wieku podeszłym;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe i na konsultacje do innych specjalistów;
 • wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć, zgłębnikowani; żołądka i dwunastnicy, cewnikowania pęcherza moczowego, rektoskopii i innych zabiegów;
 • wykonywanie badań ekg, dna oczu, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób wewnętrznych różnymi metodami (z wyłączeniem metod chirurgicznych), ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych, układu krążenia, układu nerwowego, układu moczowego i narządu ruchu;
 • leczenie bólu, leczenie substytucyjne i objawowe;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po przebytych ostrych chorobach internistycznych i neurologicznych oraz rehabilitacją chorób przewlekłych i patologii wieku podeszłego;
 • współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami i organizacjami w udzielaniu pomocy medycznej i społecznej chorym nieuleczalnie i znajdującym się w stanach terminalnych;
 • konsultowanie chorych geriatrycznych z innymi specjalistami, zwłaszcza neurologiem, okulistą, audiologiem, stomatologiem, ortopedą, urologiem;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa, kierowanie do uzdrowisk, sanatoriów, na leczenie balneoklimatyczne, fizykoterapię i inne;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku podeszłego;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista geriatrii

zł45.00Cena