Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA FARMAKOLOGII KLINICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej

Kod: 221221

Synteza: Sprawuje doradztwo i udziela pomocy wszystkim specjalnościom medycznym w zakresie doboru środków farmakologicznych, dawkowania, interakcji i objawów ubocznych; konsultuje chorych z objawami powikłań polekowych, zatruć, uzależnień bądź braku odpowiedzi terapeutycznej na stosowane leczenie; prowadzi badania nad nowymi lekami i dokonuje ich oceny oraz uczestniczy w działaniach zmierzających do zapobiegania chorobom jatrogennym.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • wykonywanie badań działania leków w ustroju i ocena ich skuteczności;
 • wykonywanie rutynowych badań stężenia leków w osoczu i płynach ustrojowych, z umiejętnością interpretacji wyników oraz wyliczenia współczynników farmakokinetycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów ukierunkowanych na ocenę skuteczności podawanych leków lub objawów ubocznych, wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć i innych zabiegów;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • doradztwo i udzielanie pomocy lekarzom innych specjalności w sytuacjach nowych, złożonych i trudnych związanych z leczeniem farmakologicznym; planowanie dawkowania, metod kontroli leczenia, rozwiązywanie problemów dotyczących interakcji i objawów ubocznych stosowanych leków;
 • konsultowanie chorych z objawami powikłań polekowych, uzależnień, zatruć, braku odpowiedzi terapeutycznej ustroju lub nadwrażliwości (anergia, hyperergia, alergia);
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej oraz ewidencjonowanie i udostępnianie danych o objawach ubocznych i powikłaniach polekowych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jatrogennym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej

zł45.00Cena