Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista epidemiologii

Kod: 221220

Synteza: Wykrywa, rozpoznaje i ewidencjonuje choroby o znaczeniu społecznym, planuje i organizuje działania zapobiegające występowaniu i szerzeniu się tych chorób; współdziała z innymi specjalistami i organizacjami w zwalczaniu epidemii i poprawie warunków sanitarno-higienicznych społeczeństwa.

Zadania zawodowe:

 • przeprowadzanie badań epidemiologicznych;nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami, organizacjami i innymi specjalistami uczestniczącymi w systemie ochrony sanitarno-epidemiologicznej regionu (kraju);
 • dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności na określonym obszarze;
 • ocena warunków sanitarno-higienicznych i wykrywanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • wykrywanie i ewidencjonowanie chorób o znaczeniu społecznym;
 • planowanie i organizowanie działań profilaktycznych i przeciwepidemiologicznych;
 • sprawowanie nadzoru i kontrolowanie instytucji i zakładów objętych przepisami o przestrzeganiu określonych warunków sanitarno-epidemiologicznych;
 • przygotowywanie diagnoz i prognoz o stanie zagrożenia epidemiologicznego na danym terenie;
 • organizowanie działań medycznych w skali lokalnej, regionalnej bądź krajowej w celu zwalczenia epidemii;
 • prowadzenie dokumentacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • udzielanie konsultacji w zakresie zagadnień sanitarno-epidemiologicznych (zwłaszcza profilaktyki) oraz epidemiologii środowiskowej;
 • przygotowywanie wniosków, orzeczeń, opinii i świadectw;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista epidemiologii

zł45.00Cena