Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA DIABETOLOGII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista diabetologii

Kod: 221217

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy cukrzycę i inne zaburzenia węglowodanowe oraz choroby metaboliczne, ze szczególnym uwzględnieniem stanów naglących (śpiączki), cukrzycy ciężarnych i cukrzycy wieku rozwojowego oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom metabolicznym.

Zadania zawodowe:

 • badanie internistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na zaburzenia gospodarki węglowodanowej;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów oraz dokonywanie oceny narządu wzroku, nerek, serca, ukrwienia mózgu i kończyn dolnych;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć (iniekcji);
 • wykonywanie badań ekg, dna oczu, oznaczanie ciśnienia tętniczego krwi tonometrem i innych;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych), samodzielne wykonywanie badań poziomu glikemii, glikozurii i innych;
 • formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób metabolicznych różnymi metodami, z wyłączeniem metod chirurgicznych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom metabolicznym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista diabetologii

zł45.00Cena