Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chorób płuc

Kod: 221213

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby płuc, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przewlekłych o dużym znaczeniu społecznym, takich jak: gruźlica, przewlekłe zapalenie oskrzeli z rozedmą, astma oskrzelowa i inne choroby alergiczne, nowotwory płuc, choroby zapalne, śródmiąższowe, choroby zawodowe i inne; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu oddechowego i krążenia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał, plwocina) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne, NMR, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie testów skórnych tuberkulinowych i innych;
 • wykonywanie prób czynnościowych układu oddechowego i układu krążenia;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć (iniekcji), cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
 • wykonywanie bronchoskopii, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych badań;
 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • leczenie chorób, takich jak: dychawica oskrzelowa (astma), gruźlica, odma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, pylice, nowotwory płuc, wady rozwojowe, niewydolność oddechowo-krążeniowa oraz innych chorób układu oddechowego;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;
 • kierowanie rehabilitacją chorych po przebytych chorobach układu oddechowego;prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii, świadectw. orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista chorób płuc

zł45.00Cena