Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWE

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowe

Kod: 221212

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy chirurgicznie ostre, przewlekłe i nowotworowe choroby jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom objętych zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zadania zawodowe:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych, ukierunkowane na schorzenia jamy ustnej i twarzoczaszki i okolic przyległych;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań histologicznych, bakteriologicznych, biochemicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym laboratoryjnych, radiologicznych i innych;
 • znieczulanie miejscowe - nasiękowe i przewodowe;
 • wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, biopsji, wenesekcji, tracheotomii i innych;
 • leczenie zachowawcze i operacyjne chorób jamy ustnej i części twarzowej czaszki pochodzenia zapalnego, urazowego, nowotworowego i innych, z uwzględnieniem chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej;
 • leczenie chirurgiczne chorób zatok szczękowych, ślinianek, torbieli i przetok szyi, leczenie bólu ostrego i przewlekłego w szczególności neuralgii nerwu trójdzielnego,udzielanie doraźnej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych oraz biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrolę rany, zdejmowanie szwów, zmienia- nie opatrunków i czynności pokrewne;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych objętych zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń lekarskich;
 • orzekanie niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności w zakresie chorób jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowe

zł45.00Cena