Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej

Kod: 221210

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy operacyjnie choroby nowotworowe, wykonuje badania diagnostyczne inwazyjne, przeprowadza leczenie chirurgiczne skojarzone z innymi metodami leczenia (chemioterapia, radioterapia), nadzoruje wczesną rehabilitację pooperacyjną, kontroluje i ocenia wyniki odległe chirurgicznego leczenia nowotworów oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym.

Zadania zawodowe:

 • badanie chirurgiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób chirurgicznych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, tomograficznych, usg, scyntygraficznych, NMR i innych;
 • leczenie operacyjne chorób nowotworowych (z wyjątkiem nowotworów mózgu);
 • znieczulanie splotowe i miejscowe;
 • wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
 • udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
 • ustalanie wskazań do leczenia i współdziałanie z innymi specjalnościami (chemioterapia nowotworów, radioterapia onkologiczna i inne) w leczeniu skojarzonym choroby nowotworowej;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, nadzór nad zmianą opatrunków i czynności pokrewne;
 • prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją po zabiegach chirurgicznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
 • uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej

zł45.00Cena