Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej

Kod: 221207

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby chirurgiczne w obrębie klatki piersiowej: jej ściany, płuc, śródpiersia, tchawicy, przełyku; wykonuje zabiegi diagnostyczno-lecznicze, takie jak bronchoskopia, pleuroskopia, biopsje i inne oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego.

Zadania zawodowe:

 • badanie chirurgiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby klatki piersiowej;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (pomocnicze);
 • przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych, w tym układu oddechowego i krążenia;
 • wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób chirurgicznych, w tym: bronchoskopii, pleuroskopii, biopsji;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, tomograficznych, usg, NMR, scyntygraficznych i innych;
 • leczenie chirurgiczne (operacyjne) chorób tchawicy, oskrzeli oraz gruźlicy, ropni, nowotworów, torbieli i marskości płuc, leczenie odmy samoistnej, chorób śródpiersia, przełyku oraz urazów klatki piersiowej;
 • znieczulanie splotowe i miejscowe;
 • wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
 • udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, nadzór na zmianą opatrunków i czynności pokrewne;
 • prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne);
 • prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej

zł45.00Cena