Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA CHIRURGII DZIECIĘCEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej

Kod: 221206

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wieku rozwojowego, wymagające interwencji chirurgicznej i diagnostyki inwazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób okresu noworodkowego i niemowlęcego (urazy okołoporodowe i wady wrodzone narządów wewnętrznych) oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku rozwojowego.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych w wieku rozwojowym, zbieranie wywiadów rodzinnych i środowiskowych, badanie przedmiotowe chirurgiczne, kierowanie pacjentów na badania dodatkowe;
 • nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby operacji, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych potrzebnych w diagnostyce chorób chirurgicznych wieku rozwojowego;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych, immunologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, usg, tomograficznych, scyntygraficznych i innych;
 • kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowanych;
 • leczenie zachowawcze i operacyjne chorób chirurgicznych i urazów narządów wewnętrznych u noworodków, niemowląt i dzieci, w tym wad wrodzonych i rozwojowych;
 • wykonywanie punkcji diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, cewnikowania pęcherza moczowego, rektoskopii i innych zabiegów;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, prowadzenie oddechu kontrolowanego, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
 • prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym żywienia pozajelitowego; obliczanie zapotrzebowania dobowego składników pokarmowych (odżywczych) i wodno-mineralnych;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją dzieci po zabiegach operacyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept, zaświadczeń lekarskich;
 • prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych wieku rozwojowego;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku rozwojowego;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej

zł45.00Cena