Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ - SPECJALISTA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kod: 221202

Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy stany zagrożenia życia w następstwie nagłych chorób, urazów, zatruć i innych przyczyn oraz znieczula ogólnie i miejscowo, leczy ból i prowadzi intensywną terapię za pomocą odpowiedniej aparatury i sprzętu oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom.

Zadania zawodowe:

 • badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznanie przyczyn zagrożenia życia lub wykrycie źródła bólu;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • zlecanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, umożliwiających prowadzenie znieczulenia i intensywnej terapii;
 • biegłe posługiwanie się, kontrola i nadzór nad aparaturą i sprzętem anestezjologicznym, w tym nad: aparatem do znieczulania ogólnego, ekg, defibrylatorem, aparatem do kontrolowanego oddechu, tonometrem, laryngoskopem. zestawem do przetaczania krwi i płynów, cewnikami i innymi;
 • wykonywanie zabiegów, takich jak: wprowadzanie rurki dotchawiczej, nakłucia żył i tętnic i wprowadzanie cewników, nakłucia lędźwiowe, znieczulanie miejscowe, splotowe, dokanałowe, drenaż ssący jamy opłucnowej i inne;
 • samodzielne przeprowadzanie znieczulenia ogólnego we wszystkich specjalnościach medycznych;
 • udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, prowadzenie oddechu kontrolowanego, monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi;
 • unieruchamianie chorych w pozycji bezpiecznej, nadzór nad transportem do szpitala chorych we wstrząsie, z krwotokiem, nieprzytomnych, z uszkodzeniami narządów wewnętrznych i innych;
 • prowadzenie intensywnej terapii w stanach takich, jak: ostre zatrucia, zawał serca, ostra niewydolność sercowo-oddechowa i nerek, tężec, stany drgawkowe, powikłania okołoporodowe i pooperacyjne i inne;
 • interpretacja i ocena wyników badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, takich jak: badania krwi, moczu, płynów ustrojowych, ekg, gazometrii, bakteriologicznych i innych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, zwolnień lekarskich;
 • odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
 • opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

zł45.00Cena