Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEKARZ DENTYSTA

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Lekarz dentysta

Kod: 226101

Synteza: Odbywa staż podyplomowy przyznający ograniczone prawo do wykonywania zawodu, w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej; podejmuje leczenie pacjentów pod kierunkiem i nadzorem oraz opieką koordynatora stażu; zalicza sprawdziany i kolokwium z zakresu stażu w wybranej dziedzinie: zdaje Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy; zalicza staż podyplomowy.

Zadania zawodowe:

 • dokonanie wyboru stażu podyplomowego;
 • zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z obowiązującej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu i ramowym programem stażu podyplomowego lekarza dentysty;
 • ustalenie z koordynatorem indywidualnego harmonogramu realizacji stażu na podstawie ramowego programu;
 • realizowanie staży cząstkowych oraz udział w szkoleniach;
 • zapoznawanie się z organizacją pracy w przychodni lub gabinecie dentystycznym;
 • wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych pod kierunkiem koordynatora stażu;
 • wykonywanie, wspólnie z koordynatorem stażu, zabiegów operacyjnych oraz metod diagnozowania albo leczenia stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;
 • po akceptacji koordynatora stażu wystawianie recept, opinii i orzeczeń lekarskich oraz skierowań do lekarzy dentystów specjalistów;
 • udzielanie pomocy dentystycznej w nagłych przypadkach;
 • zapoznawanie się z przepisami z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
 • odbywanie dyżurów medycznych;
 • prowadzenie karty stażu;
 • odbywanie sprawdzianów i kolokwium z zakresu stażu w wybranej dziedzinie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji;
 • złożenie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego przyznającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Lekarz dentysta

zł45.00Cena