Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LEGISLATOR

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Legislator

Kod: 261906

Synteza: Uczestniczy w projektowaniu aktów normatywnych (prawotwórczych) przez organ uprawniony do wydania danego aktu (Sejm, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy centralnych organów administracji państwowej, wojewodowie, organy samorządu terytorialnego).

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie wstępnego projektu aktu normatywnego na podstawie założeń merytorycznych lub wytycznych kierownictwa uprawnionego organu; w przypadku Sejmu i Senatu zadanie to wykonywane jest sporadycznie, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na wniosek posłów (senatorów);
 • sporządzanie opinii o projektach aktów normatywnych opracowywanych przez inny uprawniony organ i przekazanych do konsultacji, z uwzględnieniem spójności danego aktu z obowiązującym porządkiem prawnym, a zwłaszcza z aktami prawnymi wydawanymi przez organ, w którym legislator jest zatrudniony;
 • uczestniczenie w uzgadnianiu treści danego aktu normatywnego (czynny udział w posiedzeniach komisji i grup redakcyjnych);
 • opracowywanie redakcyjne aktu normatywnego po uzgodnieniu jego treści z uczestnikami procesu legislacyjnego;
 • adiustacja tekstu aktu normatywnego przed przekazaniem (po podjęciu w należytym trybie) do urzędowego ogłoszenia;
 • czuwanie nad aktualizacją aktów normatywnych oraz inicjowanie zmian w razie takiej potrzeby;
 • sporządzanie tekstów jednolitych aktów normatywnych, uwzględniających zmiany wprowadzone przez kolejne nowelizacje danego aktu;
 • bieżące prowadzenie ewidencji i kompletowanie dokumentacji aktów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, sądowo-administracyjnego, sądowo-konstytucyjnego oraz wykładni dokonywanej w literaturze naukowej przedmiotu;
 • znajomość literatury prawniczej, zwłaszcza w zakresie zasad prawodawstwa i techniki legislacyjnej.

Legislator

zł45.00Cena