Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LABORANT MIKROBIOLOGICZNY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Laborant mikrobiologiczny

Kod: 314101

Synteza: Wykonuje badania na obecność określonych drobnoustrojów i ich ilość w żywności, środkach farmaceutycznych i innych produktach, w środowisku naturalnym (woda, powietrze, gleba) i środowisku wytwarzania wymienionych produktów;zapewnia wsparcie techniczne mikrobiologom w hodowli i badaniach drobnoustrojów.

Zadania zawodowe:

 • pobieranie, zabezpieczanie i przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych;
 • przygotowanie pożywek, szkła i sprzętu laboratoryjnego do wykonania badań;
 • wykonywanie posiewów mikrobiologicznych;
 • prowadzenie hodowli drobnoustrojów z prób materiału badawczego;
 • prowadzenie prób termostatowych;
 • badanie mikroskopowe drobnoustrojów;
 • analiza i ocena wyników badań oraz ich zapisywanie;
 • ustawianie, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu laboratoryjnego;
 • udzielanie wsparcia mikrobiologom w zakresie organizowania i prowadzenia eksperymentów dotyczących: budowy, przeobrażeń i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy, mikroorganizmów glebowych oraz wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu;
 • kontrola przebiegu eksperymentów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi laboratoryjnymi procedurami oraz z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji (rejestry, raporty);
 • porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych.

Laborant mikrobiologiczny

zł45.00Cena