Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku LABORANT BUDOWLANY

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Laborant budowlany

Kod: 311202

Synteza: Laborant budowlany pobiera próbki, wykonuje badania surowców i wyrobów stosowanych w budownictwie oraz sporządza dokumentację z wykonanych badań.Laborant budowlany jest zawodem o charakterze usługowym. Na podstawie odpowiednich metod i przy użyciu właściwych urządzeń wykonuje badania cech fizykochemicznych i mechanicznych surowców oraz wyrobów wykorzystywanych w budownictwie. Wykonanie badań wymaga pobierania, prawidłowego przechowywania (ewentualnego transportu) i przygotowywania próbek do badań. Badania mogą być wykonywane w laboratorium, jak i w miejscu produkcji, dostawy lub wbudowania. Podczas wykonywanych prac laborant prowadzi niezbędną dokumentację, a uzyskane wyniki przedstawia w formie sprawozdań z badań, co jest jego głównym celem pracy. Laborant jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt laboratoryjny.

Zadania zawodowe:

  • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz przestrzeganie podczas wykonywania zadań zawodowych przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska;
  • dobieranie norm, metod, technik badawczych do wykonywania zleconej pracy;
  • zestawianie oraz przygotowywanie przyrządów i urządzeń do wykonywania zleconej pracy oraz ich sprawdzanie i regulowanie bieżące;
  • pobieranie próbek do badań oraz sporządzenie stosownej dokumentacji;
  • przygotowywanie próbek do badań;
  • badanie właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i badań trwałościowych;
  • prowadzenie zapisów w trakcie wykonywania badań oraz sporządzanie sprawozdań z badań;
  • wykonywanie konserwacji przyrządów i urządzeń laboratoryjnych.

Laborant budowlany

zł45.00Cena