Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KURATOR SĄDOWY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kurator sądowy

Kod: 263501

Synteza: Wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do podopiecznych oddanych pod nadzór (dozór) przez orzeczenie sądowe.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, a także instytucji społecznych oraz osób sprawujących dozory;
 • organizowanie szkoleń kuratorów społecznych;
 • analizowanie sprawozdań składanych przez kuratorów społecznych z powierzonych im dozorów;
 • udzielanie pomocy kuratorom społecznym co do metod i form oddziaływania wychowawczego;
 • bezpośrednie sprawowanie dozorów (lub nadzorów), zwłaszcza w sprawach trudnych;
 • współdziałanie ze szkołami i instytucjami zajmującymi się wychowaniem, leczeniem oraz udzielającymi pomocy podopiecznym;
 • współpraca ze służbą penitencjarną zakładów karnych oraz pracownikami pedagogicznymi zakładów poprawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • przeprowadzanie na zlecenie sądu wywiadów środowiskowych;
 • współpraca z zakładami pracy, w których wykonywana jest nieodpłatnie dozorowana praca w ramach ograniczenia wolności;
 • kontrolowanie wykonywania innych obowiązków nałożonych na skazanego przez sąd;
 • współdziałanie w organizowaniu i świadczeniu pomocy postpenitencjarnej;
 • udzielanie podopiecznym pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego;
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem obowiązków przez rodziców, których władza rodzicielska została ograniczona w inny sposób niż ustanowienie nadzoru kuratora;
 • udzielanie pomocy nieletnim zwalnianym z zakładów o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz opuszczającym rodziny zastępcze;
 • bezpośrednie kierowanie lub nadzorowanie pracy kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.

Kurator sądowy

zł45.00Cena