Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KULTUROZNAWCA

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kulturoznawca

Kod: 263203

Synteza: Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii oraz teorii kultury, prowadzi badania teoretyczne i empiryczne procesów i zjawisk kultury.

Zadania zawodowe:

 • poznawanie teorii kultury (badanie źródeł historycznych, wszelkiej literatury przedmiotu, dostępnych zbiorów kultury materialnej itp.) oraz stosowanie założeń i twierdzeń teoretycznych do analizy i wyjaśniania rozmaitych procesów oraz zjawisk w historii kultury i w kulturze współczesnej polskiej bądź innych krajów;
 • dokumentowanie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej (zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów, dokumentów, przedmiotów, ich archiwizowanie);
 • organizowanie i prowadzenie badań nad procesami upowszechniania kultury;
 • przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących procesów i zjawisk w historii kultury oraz w kulturze współczesnej;
 • wygłaszanie referatów i prelekcji o historii i teorii kultury, udział w dyskusjach dotyczących wiedzy o kulturze;
 • pisanie książek, artykułów i komunikatów naukowych z dziedziny wiedzy o kulturze;
 • opracowywanie recenzji o publikacjach naukowych dotyczących wiedzy o kulturze;
 • uprawianie publicystyki z dziedziny wiedzy o kulturze na podstawie obserwacji współczesnych zjawisk kulturowych;
 • doradztwo w dziedzinie kulturoznawstwa;
 • współpraca z innymi przedstawicielami tego zawodu w kraju i za granicą.

Kulturoznawca

zł45.00Cena