Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOREPETYTOR

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Korepetytor

Kod: 235917

Synteza: Udziela pomocy uczniom w nauce różnych przedmiotów i języków obcych w celu nadrobienia zaległości szkolnych; poszerza wiedzę ucznia lub osoby dorosłej z określonego przedmiotu nauczania lub dziedziny wiedzy; przygotowuje ucznia do sprawdzianów szkolnych i egzaminów na różnych poziomach edukacji; prowadzi zajęcia indywidualne lub w grupach; przygotowuje uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, certyfikatów językowych.

Zadania zawodowe:

 • określanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, stopnia trudności w opanowaniu materiału nauczania oraz celu nauczania;
 • sprecyzowanie celu zajęć: nadrobienie zaległości szkolnych, pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów, przygotowanie do egzaminów, olimpiad i konkursów, wsparcie w rozwoju zainteresowań i motywacji do nauki;
 • rekomendowanie częstotliwości i długości korepetycji, pory i dni zajęć; w zależności od potrzeb uczniów;
 • opracowywanie programu nauczania dostosowanego do możliwości i potrzeb uczniów;
 • przygotowywanie dla uczniów podręczników i materiałów dydaktycznych uzupełniających podręczniki, które uczeń używa w szkole;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych w miejscu i czasie wskazanym przez klienta;
 • dokonywanie kontroli efektów nauczania poprzez bieżące sprawdzanie postępów w nauce;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności efektywnego i samodzielnego uczenia się, wzbudzania motywacji do nauki, zaufania i współpracy;
 • rozwiązywanie problemów z nauką przy współpracy z rodzicami i nauczycielami;
 • przestrzeganie regulaminu firmy organizującej zajęcia, praw autorskich, etyki nauczania, dbania o swój autorytet wśród uczniów i rodziców;
 • prowadzenie kursów grupowych z określonego przedmiotu nauczania, kursów przygotowujących do zdania ważnego egzaminu (np. matury);
 • nawiązywanie kontaktu z rodzicami lub opiekunami ucznia;
 • współpraca z różnego rodzaju firmami edukacyjnymi: zawarcie umowy na świadczenie zajęć w ramach firmy specjalizującej się w usługach edukacyjnych.

Korepetytor

zł45.00Cena