Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Koordynator projektów unijnych

Kod: 242102

Synteza: Koordynator projektów unijnych planuje, zarządza, koordynuje i nadzoruje realizację projektów unijnych, ponosi odpowiedzialność za realizację celów.Koordynator projektów unijnych zarządza projektami krajowymi i międzynarodowymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności: produkcyjnej, usługowej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Celem pracy koordynatora jest realizacja projektów zgodnie z założeniami, osiągnięcie zamierzonych celów oraz ich terminowe rozliczenie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Koordynator planuje działania, organizuje pracę zespołów projektowych, zarządza harmonogramem i budżetem projektów. Jego zadaniem jest tworzenie standardów działania wspierających pracę podmiotów zaangażowanych w realizację projektów poprzez opracowanie procedur, regulaminów, jednolitych formularzy oraz zasad postępowania. Wykorzystuje nowoczesne technologie do planowania, zarządzania, komunikowania się w ramach projektów. Reprezentuje zespoły projektowe w kontaktach z otoczeniem.

Zadania zawodowe:

 • planowanie i organizowanie działań w projekcie z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., zasad ergonomii i ochrony środowiska;
 • analizowanie i stosowanie przepisów prawa i zasad realizacji projektu;
 • tworzenie standardów, procedur i wzorów dokumentacji projektowej;
 • analizowanie ryzyka i definiowanie działań naprawczych w procesie realizacji projektów unijnych;
 • realizowanie projektu unijnego we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • monitorowanie i koordynowanie realizacji zadań projektowych;
 • ocenianie stopnia osiągnięcia rezultatów i celów projektu;
 • ocenianie kwalifikowalności i zatwierdzanie wydatków w projekcie;
 • dobieranie i kontraktowanie zewnętrznych wykonawców i dostawców w projekcie.

Koordynator projektów unijnych

zł45.00Cena