Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych

Kod: 313504

Synteza: Kontroluje pracę i parametry działania urządzeń odlewniczych zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi procedurami;sprawuje nadzór nad stanem technicznym urządzeń odlewniczych;zajmuje się wykonywaniem przeglądów i konserwacji urządzeń odlewniczych.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie poprawności działania urządzeń odlewniczych do topienia, podgrzewania i zalewania ciekłego metalu;
 • kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu odlewniczego zgodnie z kartą technologiczną oraz koordynowanie współdziałania urządzeń odlewniczych z urządzeniami pomocniczymi;
 • nadzorowanie wyładunku oraz składowania materiałów formierskich;
 • kontrolowanie przygotowania mieszanek odpowiednich typów mas formierskich;
 • nadzorowanie budowy form i modeli odlewniczych: konstruowanie form, modelowanie, wykańczanie i modyfikowanie form;
 • nadzorowanie składania oraz wypełniania skrzynek formierskich;
 • kontrolowanie maszyn, urządzeń i zmechanizowanych zespołów do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych;
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń do wykonywania form nietrwałych i rdzeni oraz automatycznych linii formowania;
 • dobieranie stopów odlewniczych do wykonywania odlewów;
 • kontrola wlewu doprowadzającego, przedmuchania i usuwania zanieczyszczeń;
 • kontrola przygotowania do zalania oraz zalewania płynnym metalem form odlewniczych;
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń służących do: zalewania form, wybijania odlewów z form oraz rdzeni z odlewów, usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek, oczyszczania powierzchni odlewów oraz do pokrywania odlewów środkami zabezpieczającymi przed korozją;
 • dokonywanie odbioru jakościowego odlewów oraz kontrolowanie realizacji procesu odlewniczego zgodnie z dokumentacją techniczną, wykrywanie wad odlewów, dokonywanie ich napraw oraz analizowanie przyczyn powstawania wad celem ich wyeliminowania;
 • odczytywanie i analizowanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, mierników i wskaźników pulpitu sterowniczego urządzeń odlewniczych oraz bieżące korygowanie ustawień urządzeń odlewniczych;
 • kontrola regulacji urządzeń odlewniczych i ich podzespołów;
 • kontrola stanu czyszczenia maszyn i urządzeń odlewniczych;
 • sprawdzanie stanu technicznego urządzeń głównych i pomocniczych ciągu odlewniczego;
 • wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji urządzeń odlewniczych oraz sprawdzanie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości pracy urządzeń odlewniczych i sprzętu pomocniczego oraz analizowanie przyczyn pojawienia się wad w celu ich wyeliminowania;
 • określanie stopnia zużycia i przydatności urządzeń odlewniczych do dalszej eksploatacji;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacji urządzeń odlewniczych oraz dokumentacji wykonania zlecenia odlewniczego i zużycia materiałów formierskich;
 • przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów BHP, w tym posługiwanie się sprzętem BHP i sprzętem ochrony osobistej.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych

zł45.00Cena