Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) REAKTORÓW CHEMICZNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych

Kod: 313303

Synteza: Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli urządzeń do prowadzenia różnych procesów chemicznych, np.: alkilacji, chlorowania,, nitrowania, polireakcji, sulfonowania, otrzymywania metanolu, amoniaku, kwasów i innych chemikaliów, oraz urządzeń służących do przygotowania surowców, wyodrębniania głównych produktów po reakcji i ich oczyszczania.

Zadania zawodowe:

 • obsługa elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego z centralnej dyspozytorni do monitorowania i optymalizacji procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w aparatach i urządzeniach linii technologicznych;
 • zadawanie żądanych parametrów pracy aparatury do prowadzenia reakcji chemicznych (reaktorów, autoklawów i innych aparatów) oraz pozostałych urządzeń przetwórczych, zgodnie z instrukcją technologiczną;
 • regulacja urządzeń przetwarzających, zaworów, pomp, wyposażenia kontrolnego i technologicznego;
 • kontrolowanie dozowania lub doprowadzania cieczy, gazów, ciał stałych i katalizatorów do reaktorów oraz odprowadzania produktów reakcji;
 • regulowanie doprowadzania mediów grzejnych i chłodzących;
 • kontrolowanie parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu itp.), stopnia przereagowania surowców, czystości aparatury oraz jej hermetyczności;
 • monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
 • kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów chemicznych;
 • pobieranie próbek surowców, półproduktów, produktów i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej oraz wykonywanie analiz w ruchu;
 • sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
 • komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
 • czyszczenie i konserwacja aparatów i urządzeń w zakresie określonym w instrukcji obsługi;
 • prowadzenie obowiązujących zapisów danych;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych

zł45.00Cena