Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) PROCESÓW W PRODUKCJI NAWOZÓW SZTUCZNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych

Kod: 313301

Synteza: Nadzoruje procesy produkcji jedno- i wieloskładnikowych nawozów mineralnych;obsługuje i kontroluje aparaty do przeprowadzania reakcji chemicznych i urządzenia do obróbki surowców i produktów;reguluje obsługiwane aparaty i urządzenia przetwórcze i dokonuje ich konserwacji.

Zadania zawodowe:

 • obsługa skomputeryzowanego elektronicznego panelu sterowania z centralnej sterowni w celu kontroli i optymalizacji procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w poszczególnych zestawach aparatów i urządzeń przetwórczych;
 • nadzorowanie aparatów i instalacji wieloczłonowych (pracujących pod ciśnieniem atmosferycznym, podwyższonym lub obniżonym) do otrzymywania nawozów azotowych;
 • kontrolowanie i regulowanie przepływów surowców gazowych i ciekłych oraz temperatur procesu technologicznego, regulowanie parametrów zatężania roztworów w aparatach destylacyjnych;
 • nadzorowanie i regulowanie aparatów i urządzeń do mechanicznej i chemicznej przeróbki surowców przy produkcji jedno-, dwu- lub wieloskładnikowych nawozów fosforowych;
 • kontrolowanie namiarów i dozowania surowców ciekłych i stałych do komór reakcyjnych;
 • kontrolowanie procesu granulowania produktów i ich końcowej obróbki;
 • kontrolowanie i regulowanie zaworów, pomp, sprężarek, urządzeń odpylających, przenośników i innych urządzeń pomocniczo-produkcyjnych wchodzących w skład aparatury do otrzymywania określonych nawozów;
 • pobieranie i zabezpieczanie do kontroli laboratoryjnej próbek produktów, zgodnie z instrukcją;
 • sporządzanie roboczej dokumentacji z odczytów urządzeń pomiarowych i prowadzenie rejestru produkcji;
 • sprawdzanie urządzeń w celu wykrycia ewentualnych awarii, w tym szczelności rurociągów.

Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych

zł45.00Cena