Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler stanu technicznego pojazdów

Kod: 311503

Synteza: Kontroluje stan techniczny i zdolność eksploatacyjną pojazdów samochodowych i przyczep w bazach transportowych przed ich wyjazdem do pracy; sprawdza i potwierdza w karcie drogowej wykonanie obsługi codziennej przez kierowcę i jego sprawność fizyczną, warunkującą bezpieczeństwo ruchu drogowego; planuje okresowe obsługi techniczne pojazdów, nadzoruje ich realizację, sprawdza jakość wykonanej obsługi oraz prowadzi i przechowuje niezbędną dokumentację techniczną pojazdów.

Zadania zawodowe:

 • przeprowadzanie codziennej kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych i przyczep przed przystąpieniem ich do pracy, tj. sprawdzanie: skuteczności i równomierności działania hamulca nożnego i ręcznego, połączeń układu kierowniczego oraz ruchu jałowego koła kierownicy, prawidłowości ustawienia kół, prawidłowości ustawienia i skuteczności świateł, stanu ogumienia, działania urządzeń sygnalizacyjnych;
 • ocenianie fizycznego przygotowania kierowcy do prowadzenia pojazdu samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem trzeźwości kierowcy, a w przypadkach wątpliwych - zgłaszanie służbom dyspozytorskim o zauważonych uchybieniach, rzutujących na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • sprawdzanie wykonywania przez kierowcę obsługi codziennej pojazdu w zakresie: czynności zdawczo-odbiorczych, mających na celu stwierdzenie, czy pojazd jest w danym dniu sprawny technicznie i przygotowano go do wyjazdu, czynności porządkowych, smarowniczych i przeglądowo-kontrolnych przewidzianych w instrukcji fabrycznej dla danej marki i typu pojazdu oraz czynności wynikających z potrzeb eksploatacyjnych;
 • potwierdzanie (każdorazowe) podpisem w karcie drogowej sprawności technicznej i zdolności pojazdu do eksploatacji;
 • planowanie i sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej taboru samochodowego, tj.: pierwszej obsługi technicznej, drugiej obsługi technicznej, obsługi sezonowej - letniej i zimowej;
 • kierowanie pojazdów i przyczep do przeprowadzenia obsługi technicznej, zgodnie z przyjętym harmonogramem zapobiegawczym obsługi i napraw oraz sprawdzanie jakości ich wykonania;
 • wystawianie zleceń na naprawy bieżące pojazdów na podstawie niesprawności zauważonych w czasie kontroli stanu technicznego lub zgłaszanych przez kierowców przed przystąpieniem pojazdu do pracy lub po jej zakończeniu czy wynikłych w czasie eksploatacji;
 • zabezpieczanie przed zdekompletowaniem lub zniszczeniem pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji do czasu ich zagospodarowania lub ponownego włączenia do użytkowania;
 • sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przy jego odbiorze z naprawy głównej, wykonywanej poza jednostką macierzystą;
 • gromadzenie, prowadzenie i przechowywanie kompletnej dokumentacji technicznej pojazdów;
 • uczestniczenie w komisjach badających awaryjne uszkodzenia pojazdów samochodowych (np. zbiornika paliwa, akumulatora, silnika, ogumienia) lub związanych z wyznaczaniem zakładowych norm zużycia paliwa, w tym sporządzanie protokołów (awarii, uszkodzeń);
 • instruowanie kierowców i personelu obsługowo-naprawczego o zauważonych uchybieniach w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony ekologicznej.

Kontroler stanu technicznego pojazdów

zł45.00Cena