Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler rozliczeń podatkowych

Kod: 335201

Synteza: Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.

Zadania zawodowe:

  • księgowanie na kontach analitycznych przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych;
  • analizowanie terminowości dokonywanych wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
  • prawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę w przypadku nieterminowych wpłat;
  • niezwłoczne wystawianie upomnień, a następnie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i niepodatkowe;
  • prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych, bieżąca ich aktualizacja oraz terminowe przekazywanie do działu egzekucyjnego;
  • terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań, zestawień itp.

Kontroler rozliczeń podatkowych

zł45.00Cena