Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER PAŃSTWOWY

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler państwowy

Kod: 242215

Synteza: Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.

Zadania zawodowe:

  • podejmowanie kontroli zlecanych przez Sejm i jego organy;
  • podejmowanie kontroli z własnej inicjatywy;przeprowadzanie czynności kontrolnych, a w szczególności badanie wykonania budżetu państwa, realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej jednostek kontrolowanych;
  • przedkładanie Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej;
  • przekładanie Sejmowi opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów;
  • przedkładanie Sejmowi informacji o wynikach kontroli, wniosków w sprawie rozstrzygnięcia określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne oraz wystąpień zawierających wynikające z kontroli zarzuty dotyczące rządu i innych osób prawnych.

Kontroler państwowy

zł45.00Cena