Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER JAKOŚCI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler jakości wyrobów przemysłowych

Kod: 311937

Synteza: Kontroler jakości wyrobów przemysłowych ocenia zgodność wyrobów przemysłowych z dokumentacją techniczną, analizuje przyczyny zaistniałych niezgodności i sporządza wnioski korygujące.Kontroler jakości wyrobów przemysłowych sprawdza zgodność kształtu, wymiarów, warunków technicznych wykonania oraz rodzaj i jakość zastosowanego materiału z dokumentacją techniczną wyrobu. W pracy używa uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Na podstawie uzyskanych wyników analizuje i formułuje wnioski i zalecenia. Do zakresu pracy kontrolera należy również sprawdzenie, czy wykonany wyrób spełnia założoną funkcję. Miejscem pracy kontrolera jakości wyrobów przemysłowych jest najczęściej przedsiębiorstwo produkcyjne, a także placówka badawcza. Kontroler jakości wyrobów przemysłowych może pracować zarówno w obszarze produkcji gotowych wyrobów, jak też przy wykonywaniu prototypów wyrobów. Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań, korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Zadania zawodowe:

  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu przemysłowego z dokumentacją techniczną;
  • sprawdzanie działania wyrobu przemysłowego i ocena jego zgodności z dokumentacją techniczną i zamówieniem klienta;
  • ocenianie jakości materiałów do produkcji wyrobów przemysłowych i sporządzanie wniosków korygujących;
  • analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów przemysłowych i sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów;
  • analizowanie dokumentacji technicznej wyrobów przemysłowych oraz sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów;
  • testowanie prototypów i sporządzanie wniosków w celu poprawy jakości nowych wyrobów;
  • nadzorowanie pracy pracowników w zakresie kontroli jakości wyrobów i sprzętu pomiarowo-kontrolnego.

Kontroler jakości wyrobów przemysłowych

zł45.00Cena