Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER JAKOŚCI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401

Synteza: Kontroluje jakość produktów spożywczych oraz warunki przechowywania i transportu przed dopuszczeniem produktów do obrotu handlowego; przeprowadza badania cech produktów na ich zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, z wykorzystaniem laboratoryjnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz odczynników chemicznych - w laboratoriach zakładowych oraz laboratoriach hurtowni handlowych, państwowej inspekcji handlowej czy stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Zadania zawodowe:

 • pobieranie do badań reprezentatywnych próbek produktów, ich zabezpieczanie, znakowanie; przygotowywanie próbek laboratoryjnych;
 • przygotowywanie szkła, sprzętu i aparatury laboratoryjnej, sporządzanie roztworów mianowanych i innych odczynników oraz pożywek;
 • badanie prawidłowości opakowania i oznakowania produktów, stanu opakowań bezpośrednich i pośrednich oraz badanie napełnienia opakowań;
 • przeprowadzanie badań organoleptycznych produktów - określanie wyglądu, barwy, smaku, zapachu, konsystencji itp.;
 • wykonywanie badań fizykochemicznych - oznaczanie zawartości różnych składników produktów, wykrywanie i oznaczanie konserwantów oraz zafałszowań produktów;
 • przeprowadzanie badań mikrobiologicznych - oznaczanie obecności i liczby różnych drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów chorobotwórczych, badanie szczelności opakowań produktów hermetycznie zamkniętych oraz badanie trwałości tych produktów metodą termostatową;
 • opracowywanie i rejestrowanie wyników badań, określanie zgodności jakości produktów z obowiązującymi normami, klasyfikowanie wyrobów wg klas jakości;
 • kontrolowanie warunków przechowywania (magazynowania) i transportu produktów spożywczych, np. czystości magazynów i środków transportowych, temperatury i wilgotności powietrza;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, opracowywanie raportów, sporządzanie wniosków pokontrolnych itp.;
 • załatwianie spraw związanych z reklamacjami wyrobów;
 • konserwacja sprzętu i aparatury laboratoryjnej, zgłaszanie zapotrzebowania na odczynniki, szkło i sprzęt itp.

Kontroler jakości produktów spożywczych

zł45.00Cena