Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler jakości połączeń spawanych

Kod: 311902

Synteza: Wykonuje badania spawanych złączy metali i innych materiałów konstrukcyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów i konstrukcji spawanych, posługując się prostymi narzędziami i specjalistycznymi urządzeniami diagnostycznymi.

Zadania zawodowe:

  • zapoznanie się z normami, instrukcjami i innymi dokumentami dotyczącymi badania określonych połączeń spawanych;
  • przeprowadzanie badań złączy spawanych metodami nieniszczącymi, tj.: badań wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, ultradźwiękowych i badań prądami wirowymi, pozwalających wykryć nieciągłości materiałowe w złączu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych;
  • sporządzanie protokołu z przeprowadzonych badań, zawierającego opis niezgodności spawalniczych;
  • interpretowanie wyników badań, określanie poziomu jakości spoiny na podstawie normy wyrobu, wymagań podanych w specyfikacji projektowej lub zawartych w porozumieniu pomiędzy stronami kontraktu;
  • sprawowanie nadzoru nad urządzeniami diagnostycznymi, miernikami, próbkami odniesienia i wzorcami.

Kontroler jakości połączeń spawanych

zł45.00Cena