Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONSULTANT KOMITETU TECHNICZNEGO

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konsultant komitetu technicznego

Kod: 214105

Synteza: Odpowiada za merytoryczną obsługę komitetu technicznego;zajmuje się udostępnianiem dokumentów i projektów dokumentów oraz zapewnieniem przestrzegania przez komitet techniczny przepisów regulujących jego działanie.

Zadania zawodowe:

 • wprowadzanie do PZN tematów normalizacyjnych i etapów ich realizacji oraz tworzenie teczek akt norm;
 • sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem działań krajowych, wymaganych przez CEN/CENELEC/ETSI oraz ISO/IEC;
 • zapewnianie niezbędnej pomocy i wsparcia w przestrzeganiu przez komitet techniczny przepisów wewnętrznych oraz dotyczących działalności komitetu, w tym także przepisów wewnętrznych CEN/CENELEC oraz procedur opracowywania norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • zapewnianie łączności pomiędzy komitetem technicznym a CEN, CENELEC, ISO, IEC i ETSI;
 • prowadzenie uzgodnień komitetu technicznego;
 • zapewnianie kompletności i jakości dokumentacji projektów PN/PDN;
 • zgłaszanie uwag dotyczących poprawności opracowania normalizacyjnego projektów PN/PDN na każdym etapie;
 • opiniowanie oraz sporządzanie analizy technicznej dokumentów normalizacyjnych;
 • blokowanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 • współpraca z innymi jednostkami technicznymi w zakresie prac komitetu technicznego;
 • informowanie organu nadzorującego sektor o naruszeniu przepisów wewnętrznych przez komitet techniczny;
 • raportowanie na temat planowanych kierunków rozwoju branży oraz aplikacji sieciowych;
 • obsługa posiedzeń komitetu technicznego w zakresie przekazywania niezbędnych informacji i udostępniania dokumentów;
 • terminowe przekazywanie do organów ponadnarodowych uwag oraz stanowiska krajowego do projektów dokumentów;
 • reprezentowanie stanowiska komitetu technicznego na spotkaniach grup roboczych oraz z przedstawicielami międzynarodowych komitetów technicznych.

Konsultant komitetu technicznego

zł45.00Cena