Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMORNIK SĄDOWY

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Komornik sądowy

Kod: 261904

Synteza: Pod kontrolą sądu wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych.

Zadania zawodowe:

  • wszczynanie, prowadzenie, zawieszanie, umarzanie postępowania egzekucyjnego w sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości sądów rejonowych;
  • wzywanie uczestników postępowania egzekucyjnego, organów administracji państwowej, instytucji i innych osób do złożenia wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
  • nakładanie kary grzywny na osoby uchylające się od udzielenia informacji lub składające fałszywe wyjaśnienia;
  • zawiadamianie strony o każdej dokonanej czynności i na jej żądanie udzielanie wyjaśnień o stanie sprawy;
  • dokonywanie czynności egzekucyjnych określonych przepisami prawa, a zwłaszcza: zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności, zajęcia nieruchomości (np. w drodze licytacji publicznej);
  • sporządzanie protokołów z każdej czynności egzekucyjnej;
  • wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

Komornik sądowy

zł45.00Cena