Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMENDANT POWIATOWY / MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej

Kod: 134913

Synteza: Kieruje i organizuje pracę komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej; organizuje jednostki ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu (miasta); organizuje szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych; kieruje podległe jednostki do akcji poza granicami państwa.

Zadania zawodowe:

 • kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
 • planowanie zadań straży pożarnej oraz nadzór nad prawidłowym, sprawnym i terminowym ich wykonywaniem;
 • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • dysponowanie oraz kierowanie na obszarze powiatu siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej lub z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 • analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • koordynowanie wykonywania zadań z zakresu ratownictwa;
 • wyznaczanie zakresu obowiązków dla poszczególnych strażaków i innych pracowników komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych;
 • nadzorowanie załatwiania spraw osobowych pracowników;
 • nadzorowanie terminowego wyposażana pracowników w niezbędne sorty mundurowe i odpowiedni sprzęt służący do realizacji zadań służbowych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych;
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
 • kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego oraz zapewnianie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej i państwowej (w zakresie przewidzianych przez prawo), zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej

zł45.00Cena