Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMENDANT POLICJI (POWIATOWEJ, MIEJSKIEJ, REJONOWEJ, KOMISARIATU)

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Komendant policji (powiatowej, miejskiej, rejonowej, komisariatu)

Kod: 134911

Synteza: Planuje i organizuje realizację zadań Komendy Policji; dokonuje analizy zagrożeń na podległym terenie; inicjuje działania zmierzające do ograniczenia przyczyn i występowania wykroczeń, przestępstw oraz zjawisk kryminogennych; koordynuje i nadzoruje działania operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze; nadzoruje zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zadania zawodowe:

 • sprawowanie nadzoru nad personelem mundurowym (policjanci służby prewencyjnej i kryminalnej) i pozostałym (pracownicy administracji, psychologowie, itp.) Komendy Policji;
 • tworzenie i realizowanie, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na zwalczanie i zapobieganie przestępczości oraz zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i możliwości zgłaszania takich zdarzeń;
 • nadzorowanie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców;
 • koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy zaginionych, a także identyfikacji osób i zwłok;
 • koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych oraz koordynacja zadań związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa na miejscach zdarzeń;
 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji;
 • planowanie i organizowanie działań związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;
 • organizowanie i wykonywanie, nadzorowanie i kontrolowanie działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu / miasta / komisariatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 • wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych;
 • zapewnienie właściwych warunków opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz realizacją programów wychowawczych;
 • zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
 • nadzorowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej Policji oraz jednostkami Policji nadzorowanymi przez komendanta powiatowego / miejskiego Policji;
 • ocenianie funkcjonowania nadzorowanych jednostek Policji;
 • podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o Policji oraz rejestrowanie broni pneumatycznej;
 • nadzorowanie realizacji zadań administracyjno-porządkowych wykonywanych na terenie Komendy Policji;
 • prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;
 • tworzenie lub likwidowanie komisariatów Policji oraz tworzenie, likwidowanie lub przekształcanie komórek w komendzie lub komisariacie Policji;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej i państwowej (w zakresie przewidzianym przez prawo), zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Komendant policji (powiatowej,miejskiej, rejonowej, komisariatu)

zł45.00Cena