Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLASYFIKATOR GRUNTÓW

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klasyfikator gruntów

Kod: 213208

Synteza: Dokonuje oceny gruntów rolnych, w tym gruntów ornych i leśnych na klasy na podstawie terenowych badań odkrywek glebowych;określa klasę gleby;aktualizuje klasę użytków rolnych;przekwalifikowuje i zmienia użytki rolne na leśne i odwrotnie;przywraca wartość użytkową gruntom, które utraciły charakter gruntów rolnych na skutek działalności nierolniczej, a gruntów leśnych na skutek działalności nieleśnej.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie projektu klasyfikacji gruntu gospodarstwa rolnego z upoważnienia odpowiednich organów;
 • wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych z uwzględnieniem cech morfologicznych i właściwości gleby takich jak: jej położenie, budowa profilu (gibkość gleby i poziom próchniczy), barwa, struktura, skład granulometryczny poszczególnych poziomów, przepuszczalność, stosunki wodne, odczyn, zawartość trójtlenku wapnia itp.;
 • określanie właściwości fizjograficznych otoczenia profilu glebowego i warunków uprawy stosując następujące kryteria: charakter i właściwości samej gleby (typ, podtyp, rodzaj, gatunek, właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stopień kultury), warunki klimatyczne gleby, sytuację geomorfologiczną gleby (położenie w rzeźbie terenu), układ stosunków wilgotnościowych, przydatność lub nieprzydatność gleb pod użytki rolne;
 • określenie typów i klasy gleby (w obrębie gruntów ornych wydziela się 8 klas bonitacyjnych, oznaczonych symbolami: I, II, III a, III b, IV a, IV b, V, VI);
 • ustalanie na gruncie konturów poszczególnych typów gleby i konturów klas gleby;
 • sporządzanie potrzebnej dokumentacji;
 • wykonywanie gleboznawczej aktualizacji użytków rolnych;
 • przekwalifikowanie użytków rolnych na leśne i odwrotnie na wniosek właściciela gruntu;
 • dokonywanie oceny gruntów po wykonaniu budowy np. obwodnicy, autostrady, drogi ekspresowej pod kątem zapewnienia jej właściwego odwodnienia, melioracji;
 • przestrzeganie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • współpraca z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z prezydium powiatowej rady narodowej i innymi organami administracji rządowej;
 • stałe doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Klasyfikator gruntów

zł45.00Cena